Tips, training & advies
Chat of bel 0800 64 64 644
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Przybywający z zagranicy

Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniu zdrowotnym (Zorgverzekeringswet) każda osoba mieszkająca lub pracująca w Holandii ma obowiązek, w ciągu czterech miesięcy od przyjazdu, zarejestrować się u ubezpieczyciela zdrowotnego, który pokryje koszty leczenia. Holenderski system opieki zdrowotnej bazuje na zasadzie solidarności społecznej. Oznacza to, że osoby zdrowe składają się na leczenie osób chorych. Osoby otrzymujące wynagrodzenie lub świadczenie z ubezpieczenia społecznego mają obowiązek opłacania składki powiązanej z dochodami. W zależności od sytuacji płatnika zmienia się procentowa wysokość składki.

Ubezpieczyciele zdrowotni mają obowiązek przyjmować wszystkich ubiegających się o objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, niezależnie od ich wieku i stanu zdrowia. Każdy może wybrać ubezpieczyciela zdrowotnego i zmieniać go raz w roku z dniem 1. stycznia.

Ubezpieczenie zdrowotne składa się z dwóch składników: powyżej opisanego ubezpieczenia zdrowotnego oraz dobrowolnego ubezpieczenia dodatkowego. Istnieje ponad 40 ubezpieczycieli zdrowotnych (wliczając w to marki własne), którzy oferują ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenia dodatkowe.

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne obejmuje:

 • Podstawową opiekę medyczną, łącznie ze świadczeniami lekarzy pierwszego kontaktu, specjalistów i położników;
 • Leczenie szpitalne;
 • Opiekę dentystyczną do wieku 18 lat;
 • Opiekę nad kobietami w ciąży;
 • Pewne terapie, takie jak fizjoterapia, leczenie logopedyczne, terapia zajęciowa i poradnictwo dietetyczne;
 • Wyroby medyczne;
 • Produkty medyczne.

Ubezpieczenie dodatkowe pokrywa wydatki nieujęte w obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym. Mogą to być:

 • Opieka dentystyczna dla dorosłych;
 • Fizjoterapia;
 • Okulary i szkła kontaktowe;
 • Medyczne produkty homeopatyczne lub inne alternatywne.

Miesięczna składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w roku 2021 wynosi około € 123,17 (2021). Oprócz tej miesięcznej składki należy opłacić wkład własny do kosztów leczenia. Wkład własny dotyczy kosztów opieki zdrowotnej, które nie są zwracane. Rząd zdecydował, że wkład własny w roku 2019 wynosi 385 euro. Koszty medyczne przekraczające tę kwotę i objęte ubezpieczeniem zdrowotnym zostaną pokryte przez ubezpieczyciela.

Każda osoba w wieku co najmniej 18 lat opłaca miesięczną składkę na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Osoby poniżej 18 roku życia są ubezpieczone i nie muszą opłacać żadnych składek. Należy pamiętać, że dzieci należy rejestrować u ubezpieczyciela zdrowotnego w ciągu czterech miesięcy od urodzenia.

Zasiłek zdrowotny („zorgtoeslag”) stanowi wsparcie ze strony rządu przeznaczone na pokrycie składek zdrowotnych i jest przydzielany przez Belastingdienst. Aby dowiedzieć się, czy ubezpieczonemu przysługuje zasiłek zdrowotny, należy odwiedzić adres www.toeslagen.nl. Kwota zasiłku zdrowotnego jest uzależniona od dochodów. Zasiłek zdrowotny przysługuje także pełnoletnim dzieciom, które mieszkają z rodzicem lub rodzicami. W takim przypadku wysokość zasiłku zdrowotnego nie jest uzależniona od dochodów rodziców. O zasiłek zdrowotny można ubiegać się przez Internet lub listownie.

Osoby nieposiadające ubezpieczenia otrzymują list z Holenderskiego Instytutu Opieki Zdrowotnej („het CAK”, het CAK) [odwiedź witrynę CAK] z przypomnieniem o konieczności wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu trzech miesięcy. Osoby, które nie zarejestrują się u ubezpieczyciela zdrowotnego w ciągu trzech miesięcy, muszą zapłacić karę w wysokości 402,24 euro (2019).

Jeśli list z instytutu het CAK został wysłany przez pomyłkę, należy odwołać się od jego treści do instytutu. Formularz odwołania można pobrać tutaj, klikając opcję „Bezwaar (Indienen bezwaarschrift”). Z wątpliwościami należy się zwrócić do Banku Ubezpieczenia Społecznego („Sociale Verzekeringsbank”) i poprosić o zbadanie danej sytuacji ubezpieczeniowej. Więcej informacji można znaleźć na witrynie www.svb.nl.

Osoby zalegające z opłacaniem składek ryzykują obciążenie wyższymi składkami. Ubezpieczyciel zdrowotny wysyła pisma do osób zalegających z opłaceniem składek za dwa lub więcej miesięcy. W takiej sytuacji można uzgodnić sposób uregulowania zaległości. Jeśli zaległości składkowe dotyczą czterech lub więcej miesięcy, ubezpieczyciel zdrowotny wysyła ostatnie ostrzeżenie. Należy odpowiednio szybko uzgodnić sposób uregulowania zaległości z ubezpieczycielem zdrowotnym lub poprosić o pomoc w spłacie długu w urzędzie gminy.

Jak należy postąpić w przypadku powstania zaległości składkowych:

 • Odpowiedzieć na pismo od ubezpieczyciela zdrowotnego;
 • Spróbować uzgodnić sposób uregulowania zaległości z ubezpieczycielem zdrowotnym lub agencją windykacyjną, zanim ubezpieczyciel zdrowotny zgłosi przypadek do instytutu ZIN;
 • Skorzystać w urzędzie gminy z poradnictwa dla osób zadłużonych, jeśli zaległości składkowe nie są jedynym długiem płatnika.

Jeśli zaległości dotyczą okresu sześciu miesięcy, ubezpieczyciel zdrowotny zgłasza płatnika do instytutu CAK. W roku 2021 miesięczna składka na rzecz instytutu het CAK wynosi € 147,80. Ta nowa miesięczna składka jest potrącana bezpośrednio z dochodów lub zasiłku płatnika. Podwyższona składka jest pobierana do chwili spłacenia całości zadłużenia lub skorzystania z poradnictwa dla osób zadłużonych.

Zgodnie z prawem holenderskim osoby mieszkające lub pracujące w Holandii muszą posiadać takie ubezpieczenie. Osoby pracujące w Holandii, które mieszkają za granicą, mają obowiązek zarejestrować się u ubezpieczyciela zdrowotnego w ciągu czterech miesięcy od przybycia do Holandii lub rozpoczęcia działalności zawodowej.

Osoby mieszkające i pracujące dla pracodawcy posiadającego siedzibę w kraju, z którego pochodzi ubezpieczony, nie mają obowiązku ubezpieczania się w Holandii. W takim przypadku należy posiadać zaświadczenie A1 i wystąpić o formularz S1 lub E106, który wyda ubezpieczyciel zdrowotny w kraju pochodzenia ubezpieczonego. Formularz ten obowiązuje w państwach członkowskich Unii Europejskich (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii. Posiadacz tego zaświadczenia i formularza może być leczony w Holandii.

 • Sytuacja osobista: czy masz obowiązek posiadania ubezpieczenia zgodnie z holenderską Ustawą ubezpieczeniu zdrowotnym?
 • Aby ubiegać się o ubezpieczenie zdrowotne lub zasiłek zdrowotny, należy najpierw uzyskać numer ubezpieczenia społecznego („burgerservicenummer” lub BSN).
 • Czy posiadasz międzynarodowe ubezpieczenie zdrowotne? Skontaktuj się z nami, aby ustalić, czy ubezpieczenie to jest akceptowane w Holandii i uniknąć kary finansowej nakładanej przez instytut het CAK.

Skontaktuj się z nami, aby ustalić, czy ubezpieczenie to jest akceptowane w Holandii i uniknąć kary finansowej nakładanej przez instytut het CAK. Jeśli znajdujesz się za granicą skontaktuj się z nami telefonicznie + 31 88 900 6960

Osoby, przebywające w Holandii wyłącznie w celach związanych z nauką nie mają obowiązku ubezpieczenia na mocy Ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym. Oznacza to, że osoby takie nie mają obowiązku rejestracji u holenderskiego ubezpieczyciela zdrowotnego i mogą zachować ubezpieczenie uzyskane w ubezpieczyciela zdrowotnego w kraju pochodzenia.

Check the Leaflet Dutch health insurance international students (PDF) if you are obligated to take out a Dutch health insurance.

Osoby, łączące naukę z płatnym stażem i/lub pracą na część etatu mają obowiązek zarejestrować się u holenderskiego ubezpieczyciela zdrowotnego.

Check the Leaflet Dutch health insurance international students (PDF) if you are obligated to take out a Dutch health insurance.

EHIC wydana w kraju pochodzenia ubezpieczonego traci ważność, jeśli osoba ta mieszka i/lub pracuje w Holandii. W Holandii wszyscy muszą obowiązkowo być ubezpieczeni.

 1. Ubezpieczenie indywidualne wykupione u ubezpieczyciela w Holandii.
 2. Ubezpieczenie u ubezpieczyciela w kraju pochodzenia ubezpieczonego, które obejmuje koszty leczenia w Holandii.

Spytaj pracodawcę, czy nie oferuje zakładowego programu ubezpieczenia zdrowotnego, pozwalającego skorzystać z upustu na obowiązkowe składki zdrowotne.

Definicje