Tips, training & advies
Stel je vraag
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Betalingsproblemen

Een betalingsachterstand bij je zorgverzekeraar doordat je premie, eigen risico of eigen bijdrage niet betaald hebt, kan snel hoger worden door rente- en incassokosten. Daarnaast moet je als je 6 maandpremies niet betaald hebt, een hogere bestuursrechtelijke premie gaan betalen.

Als je je premie niet betaalt, zal je zorgverzekeraar je brieven en betalingsherinneringen sturen en een incassobureau of deurwaarder inschakelen. Als je 6 maandpremies niet betaalt, dan word je door je zorgverzekeraar aangemeld bij het CAK en moet je een hogere premie betalen.

Daarnaast kan een premieachterstand bij je zorgverzekeraar nog andere gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor je aanvullende verzekering, je zorgtoeslag of een eventueel pgb (persoonsgebonden budget).

Let op! Ook al heb je een achterstand, je blijft verzekerd voor zorg uit het basispakket.

Als je je premie niet betaalt dan zal je zorgverzekeraar je betalingsherinneringen sturen. Daarnaast ontvang je zogenaamde 2-, 4- en 6-maandsbrieven, waarin de zorgverzekeraar oplossingen aandraagt en je waarschuwt voor de gevolgen van het niet betalen van je premie.

Heb je 6 maandpremies niet betaald dan meldt de zorgverzekeraar je als wanbetaler aan bij het CAK.

Bekijk het incassoproces bij het niet betalen van zorgpremies  (PDF)

Je zorgverzekeraar zegt dat je een betalingsachterstand hebt en je bent het daar niet mee eens? Of de hoogte van de achterstand klopt niet? Vraag je zorgverzekering dan om een heroverweging. Word je het niet eens met je zorgverzekeraar, dan kun je een klacht indienen bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).

SKGZ Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

Als je 6 maanden je zorgpremie niet betaald hebt, dan meldt je zorgverzekeraar je aan als wanbetaler bij het CAK. Je moet vanaf dat moment de bestuursrechtelijke premie van € 147,80 per maand betalen. Je blijft bij je eigen verzekeraar verzekerd voor de basisverzekering, de bestuursrechtelijke premie betaal je aan het CAK. Het CAK probeert de premie te innen door deze in te laten houden op je salaris of uitkering. Is dat niet mogelijk, dan ontvang je een acceptgiro van het CJIB.

Vragen? Kijk dan of het antwoord op je vraag er hieronder bij staat of neem contact met ons op.

Let op! Je lost met de betaling van de bestuursrechtelijke premie niet je schuld bij je zorgverzekeraar af.

De zorgverzekeraar meld je aan als wanbetaler bij het CAK in de volgende gevallen:

 • je hebt 6 maanden of langer je premie niet betaald
 • je bent meeverzekerd op de polis van iemand anders en die heeft de premie niet betaald
 • je bent een betalingsregeling niet nagekomen*

* Is een eerdere aanmelding bij het CAK opgeschort, omdat je een betalingsregeling hebt afgesproken met je zorgverzekeraar? Als je de betalingsregeling niet nakomt, zal de zorgverzekeraar je opnieuw aanmelden bij het CAK.

Je zorgverzekeraar meldt je af bij het CAK als:

 • als de verzekeringnemer de volledige schuld, zoals achterstallige premies, eigen risico, eigen bijdrage, incassokosten aan de zorgverzekeraar heeft betaald
 • er is een minnelijke of wettelijke schuldregeling getroffen.
 • je meedoet met de uitstroomregeling van de gemeente voor bijstandsgerechtigden.

Het CAK probeert de bestuursrechtelijke premie te innen door deze in te laten houden op je loon of salaris, de zogenaamde broninhouding. Lukt dat niet dan ontvang je een acceptgiro van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Het CJIB kan ook je zorgtoeslag omleiden.

Er zijn verschillende situaties waarbij opschorting van de bestuursrechtelijke premie plaatsvindt:

 • bij het treffen van een betalingsregeling met de zorgverzekeraar
 • bij het sluiten van een stabilisatieovereenkomst (SOVK)
 • je bent toegelaten tot de uitstroomregeling voor bijstandsgerechtigden (Regeling Uitstroom Bijstandsgerechtigden) in je gemeente
 • je bewindvoerder heeft een uitstroomregeling met de zorgverzekeraar afgesproken

De bestuursrechtelijke premie is 20% hoger dan de gemiddelde premie. De gemiddelde maandpremie voor een basisverzekering is in 2021 € 123,17 daar komt dan € 24,63 (20%) bij. De bestuursrechtelijke premie wordt dan € 147,80.

Een opschorting is dat het CAK tijdelijk de bestuursrechtelijke premie niet meer int, omdat je bijvoorbeeld een betalingsregeling met de zorgverzekeraar hebt getroffen. Maar zodra je de afspraken niet nakomt, dan volgt er weer broninhouding op je loon, uitkering of krijgt je een acceptgiro van het CJIB.

Er volgt pas een definitieve afmelding bij het CAK als je:

 • de volledige schuld (zorgpremie, verplicht eigen risico en incassokosten) bij de zorgverzekeraar hebt voldaan.
 • een schuldtraject (minnelijk of wettelijk) succesvol hebt verlopen.
 • de regeling uitstroom bijstandsgerechtigden of onderbewindgestelden succesvol hebt verlopen.

Heb je een betalingsregeling afgesproken met je zorgverzekeraar, dan wordt je aanmelding bij het CAK opgeschort. Je betaalt dan geen bestuursrechtelijke premie meer, maar je maandpremie plus een bedrag voor aflossing van je schuld aan je zorgverzekeraar. Als je hele schuld aan je zorgverzekeraar is afbetaald, meldt de zorgverzekeraar je definitief af als wanbetaler.

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) is het incassobureau van de overheid. Het CAK draagt de inning van de bestuursrechtelijke premie over aan het CJIB als het niet mogelijk is om de premie in te laten houden op salaris of uitkering.

Het CJIB stuurt eerst een herinneringsbrief als je de acceptgiro niet binnen zes weken betaalt. Als je na twee weken nog niet betaalt, dan schakelt het CJIB een deurwaarder in die extra kosten in rekening brengt.

Je zorgverzekeraar zal je aanmelding als wanbetaler opschorten (je hoeft dan geen bestuursrechtelijke premie te betalen) in de volgende gevallen:

 • je hebt een betalingsregeling afgesproken
 • er is een stabilisatieovereenkomst (sovk)
 • je neemt deel aan een uitstroomregeling voor bijstandsgerechtigden via de gemeente

Je zorgverzekeraar meldt je definitief af als wanbetaler bij het CAK in de volgende gevallen:

 • als de totale schuld bij de zorgverzekeraar is voldaan
 • zorgverzekeraar stemt in met een minnelijke regeling
 • je bent toegelaten tot de WSNP

Op het moment dat je een premieachterstand hebt, wordt je aanvullende verzekering beëindigd. In de meeste gevallen gebeurt dit al bij 2 maanden achterstand.

Nee, als je een achterstand hebt bij je zorgverzekeraar kun je niet overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Er zijn uitzonderingen! Je kunt wel overstappen in de volgende situaties:

 • Je bent geen verzekeringnemer (je hoeft dan ook niet te wachten tot 31 december)
 • Je zorgverzekeraar heeft je opzegging binnen 2 weken bevestigd
 • Je zorgverzekeraar heeft zelf de zorgverzekering opgezegd, omdat je een betalingsachterstand hebt. Je moet dan zelf een nieuwe basisverzekering afsluiten
 • Soms is het mogelijk om over te stappen naar de collectieve zorgverzekering van de gemeente; de gemeentepolis. Je schuld moet uiteindelijk wel betaald worden, bijvoorbeeld door een betalingsregeling af te spreken.

Ja dat kan. Iedere zorgverzekeraar heeft eigen voorwaarden voor het toekennen en stopzetten van een pgb. In het algemeen zullen verzekeraars een pgb niet toekennen als je een premieachterstand hebt van 4 maanden of meer. De achterstand kan ook een reden zijn om het pgb stop te zetten.

Moet je nog geld betalen aan je zorgverzekeraar voor bijvoorbeeld eigen risico of premie? Dan kan de zorgverzekeraar dit verrekenen met je pgb. Je ontvangt dan minder of geen budget. Het recht op zorg blijft bestaan, maar niet meer in de vorm van een pgb. Je kunt nu zorg in natura aanvragen. Dit is zorg verleend door een zorgverlener, in dit geval een thuiszorgorganisatie.

Als je 6 maandpremies niet aan je zorgverzekeraar betaalt, dan word je bij het CAK aangemeld als wanbetaler. Je betaalt dan (bestuursrechtelijke) premie aan het CAK en die is veel hoger dan de gemiddelde zorgpremie. Het is verstandig om contact op te nemen met je zorgverzekeraar en een betalingsregeling te treffen. Je voorkomt hiermee dat je schuld groter wordt.

Tip! Heb je een gezamenlijke polis en betalingsachterstanden bij de zorgverzekeraar? Dan is het handig om de polis te splitsen. De verzekerde kan eigen zorgverzekering afsluiten en start met een schone lei.

PREMIEACHTERSTAND?

Neem zo snel mogelijk contact op met je zorgverzekeraar

Als je een betalingsregeling wilt afspreken met je zorgverzekeraar, moet je eerst weten wat je totale schuld is. Je totale schuld kan bestaan uit de zorgpremie, het eigen risico, de eigen bijdrage, eventuele incassokosten en rente. Weet je niet hoe hoog je schuld precies is? Vraag dan je zorgverzekeraar om een overzicht van je totale betalingsachterstand (een zogenaamde opgave van schuld) met de voorbeeldbrief 'Opgave van schuld' (Microsoft Word).

Bereken welk maandbedrag je kunt missen naast je normale premiebetaling. Gebruik hier bijvoorbeeld het formulier Geldzaken in balans (Microsoft Word) voor. Voor het aanvragen van een betalingsregeling, kun je de voorbeeldbrief 'Betalingsregeling afspreken' (Microsoft Word) gebruiken.

 


Kijk hoe Jos een betalingsregeling afspreekt met zijn zorgverzekeraar.

Wil je zorgverzekeraar een hoger maandelijks aflossingsbedrag dan jij kunt betalen? Probeer dan aan te tonen dat je echt niet meer kunt missen. Bijvoorbeeld met het inkomsten- en uitgavenformulier 'Geldzaken in balans' (Microsoft Word).

Worden jij en je zorgverzekeraar het echt niet eens over een betalingsregeling en vind je dat de zorgverzekeraar te weinig rekening houdt met jouw specifieke omstandigheden? Dan kun je overwegen een klacht in te dienen bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

 

De zorgverzekeraar zal je dan een herinnering sturen en je kunt dan alsnog betalen. Betaal je nog niet, dan kan de zorgverzekeraar het incassobureau of de deurwaarder vragen de schuld te innen.

Was je aangemeld bij het CAK als wanbetaler en heeft de zorgverzekeraar de aanmelding opgeschort, omdat je een betalingsregeling had? Dan zal de zorgverzekeraar je opnieuw aanmelden. of de opschorting ongedaan maken. Je moet dan weer de bestuursrechtelijke premie van € 147,80 (2021) per maand aan het CAK betalen.

Voor het overeenkomen van een betalingsregeling is zogenaamde ‘wilsovereenstemming’ vereist. Dit betekent dat zowel de verzekerde als de zorgverzekeraar het eens moeten zijn over het maandbedrag, de startdatum en de looptijd van de regeling.

Iedere zorgverzekeraar hanteert voor betalingsregelingen eigen richtlijnen. Lukt het niet een betalingsregeling af te spreken, lees dan deze tips.

Enkele tips om ervoor te zorgen dat je je betalingsregeling na kunt komen:

 • Bekijk voordat je de betalingsregeling afsluit goed hoeveel je maandelijks kan missen.
 • Houd rekening met betaling van het eigen risico.
 • Kies de beste afschrijfdatum voor je premie.
 • Betaalde je bestuursrechtelijke premie aan het CAK  en ga je nu weer premie aan de zorgverzekeraar betalen? Bekijk dan deze extra tip!

Ook als je nog geen betalingsregeling hebt, kun je alvast beginnen met het aflossen van je schuld. Stel jij wil € 30,- per maand betalen en je zorgverzekeraar geeft aan dat je € 55,- per maand moet aflossen. Los dan in ieder geval iedere maand die € 30,- af op je schuld. Je laat dan zien dat je van goede wil bent en de schuld loopt tenminste niet verder op

Je hoeft geen premie meer te betalen als je zorgverzekeraar je definitief afmeldt of je aanmelding als wanbetaler opschort bij het CAK.

De zorgverzekeraar moet weten waar de betaling voor bedoeld is. Als niet uit de betaling af te leiden is dat deze bedoeld is om bijvoorbeeld de premie te voldoen, kan de verzekeraar hier bijvoorbeeld een openstaande rekening van het eigen risico mee voldoen.
Om verwarring te voorkomen, adviseren wij bij een betaling altijd het betalingskenmerk te gebruiken dat in de rekening van je zorgverzekeraar is vermeld. Dit kenmerk bestaat uit een cijferreeks van 14 of 16 getallen.

Als je bent afgemeld als wanbetaler bij het CAK, ga je weer premie aan de zorgverzekeraar betalen. Vraag de zorgverzekeraar om de eerste maandpremie op te nemen in de betalingsregeling. Je voorkomt dan dat je in één maand premie moet betalen aan het CAK en aan de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar int namelijk vooraf de premie en het CAK achteraf.

Een zorgverzekeraar is verplicht een betaling te verwerken, conform het betalingskenmerk of de duidelijke omschrijving. Ook als nog andere, oudere vorderingen openstaan. Als je zorgverzekeraar een betaling toch anders verwerkt, dan kun je de verzekeraar hierop aanspreken en hem vragen de betaling te corrigeren.

De premie aan de zorgverzekeraar betaal je vooruit. Je kunt de zorgverzekeraar vragen om de maandelijkse premie op een bepaalde datum af te laten schrijven. Bijvoorbeeld vlak nadat je je inkomen of zorgtoeslag hebt ontvangen. Zo voorkom je dat betalingen worden vergeten of worden gestorneerd wegens onvoldoende saldo.

Je kunt de rekening voor het eigen risico gespreid betalen.

Ben je gedupeerde in de kinderopvangtoeslagaffaire? Dan kun je te maken krijgen met schulden bij de zorgverzekeraar. Heb je hier vragen over? Kijk dan of je het antwoord hieronder vindt. Of neem contact met ons op!

Mail met ons, Chat met ons of bel ons gratis op 0800 64 64 644.

Het is belangrijk dat je je bij Belastingdienst/Toeslagen meldt. Heb je dat nog niet gedaan? Dan kun je dat doen via:

Als je je hebt gemeld als gedupeerde, geeft de Belastingdienst/ Toeslagen jouw gegevens door aan het CAK. Zij pauzeren eventuele openstaande bestuursrechtelijke premie. Als de Belastingdienst/Toeslagen vaststelt dat je gedupeerd bent, dan worden je schulden bij het CAK kwijtgescholden.

Blijkt na onderzoek dat niet je gedupeerd bent? Dan wordt de inning van je schulden bij het CAK weer gestart.
Pas als de schulden bij je zorgverzekeraar zijn opgelost, betaal je weer de normale premie aan je zorgverzekeraar.

Er wordt nog gewerkt aan een oplossing voor eventuele schulden bij zorgverzekeraars. Zodra er meer bekend is over deze oplossing, dan lees je daar meer over op toeslagen.nl/herstel. Het is belangrijk dat je een eventuele betalingsregeling tot die tijd blijft betalen. Dat voorkomt dat je weer automatisch bij het CAK wordt aangemeld.

Deze informatie is bestemd voor gedupeerden in de Kinderopvangtoeslagaffaire. 

 • Verzekerden met een betalingsachterstand  ter hoogte van zes of meer maanden zorgpremie worden door de zorgverzekeraar aangemeld bij het CAK. Het CAK is een publieke dienstverlener.
 • Het CAK legt verzekerden een bestuursrechtelijke premie op van € 147,80 per maand. Je blijft verzekerd voor de basisverzekering bij de zorgverzekeraar waar je de polis hebt afgesloten.
 • Het CAK kan bestuursrechtelijke premie inhouden op je inkomen, uitkering of pensioen. Dit wordt ook wel broninhouding genoemd.
 • Indien broninhouding niet mogelijk is, zal het CAK het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) inschakelen om de premie te innen. Het CJIB zal dan de uit te betalen zorgtoeslag van jouw of je toeslagpartner inhouden. . Voor het resterende bedrag ontvang je een acceptgiro van het CJIB. Ontvang je geen zorgtoeslag, dan krijg je een acceptgiro voor de hele premie.
 • Als deze acceptgiro’s niet op tijd worden betaald, dan zal het CJIB een deurwaarder inschakelen.
 • De schuld die je al hebt voor de reguliere premie blijft gewoon staan en moet volledig afgelost worden bij de huidige zorgverzekeraar.
 • Alleen je zorgverzekeraar kan je afmelden als wanbetaler. Dit gebeurt als de schuld is voldaan, een betalingsregeling is getroffen, bij een tot stand gekomen minnelijke (gemeentelijke) schuldregeling, of bij toelating tot de wettelijke schuldsanering volgens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

Deze informatie is bestemd voor gedupeerden in de Kinderopvangtoeslagaffaire. 

 

Dat kan alleen door een betalingsregeling te treffen met je zorgverzekeraar of deurwaarder voor alle openstaande schulden en incassokosten. Door een minnelijke of wettelijke schuldregeling. Of door je schuld bij je zorgverzekeraar of deurwaarder te betalen.
Waarschijnlijk kun je je dit najaar melden voor het oplossen van je schulden bij private schuldeisers. Daar valt je zorgverzekeraar ook onder. Tot die tijd moet je een betalingsregeling treffen om te kunnen worden afgemeld.

Deze informatie is bestemd voor gedupeerden in de Kinderopvangtoeslagaffaire. 

Nee, dat kan helaas niet. Als je denkt dat je recht hebt op meer dan € 30.000,-  compensatie, omdat de werkelijke schade door het betalen van de hogere bestuursrechtelijke premie hoger is, dan kun je je melden bij de commissie ‘werkelijke schade’.

Deze informatie is bestemd voor gedupeerden in de Kinderopvangtoeslagaffaire. 

 

 • Als je je vóór 15 februari hebt gemeld bij de Belastingdienst,  dan int het CAK geen (bestuursrechtelijke) premie meer. Je hoeft deze ook niet met terugwerkende kracht te betalen.
 • We werken hard aan een oplossing, zodat je zo snel mogelijk weer de normale premie kunt betalen bij je eigen zorgverzekeraar.
 • Als er op basis van de lichte toets geen aanwijzingen zijn dat je gedupeerd bent, dan betaal je vanaf dat moment weer zorgpremie (de bestuursrechtelijke premie) aan het CAK. Als je een betalingsregeling treft met de zorgverzekeraar, dan betaal je de eerstvolgende maand weer de normale premie.

Deze informatie is bestemd voor gedupeerden in de Kinderopvangtoeslagaffaire. 

Als je een zorgnota ontvangt van je zorgverzekeraar, dan moet je die betalen. Ook als het het eigen risico betreft van zorggebruik in voorgaande jaren.

Deze informatie is bestemd voor gedupeerden in de Kinderopvangtoeslagaffaire. 

Nee, dat hoeft niet meer. Ben je gedupeerd en krijg je toch een brief van de deurwaarder dat je moet betalen? Neem dan contact met op met het CAK . Zij zoeken het direct voor je uit.

Deze informatie is bestemd voor gedupeerden in de Kinderopvangtoeslagaffaire. 

 

Om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten of weer op te starten mogen er geen betalingsachterstanden zijn bij zorgverzekeraars.
Het verschilt per zorgverzekeraar wanneer de aanvullende verzekering wordt herstart, als de achterstanden betaald zijn. Soms is dat vanaf de eerste van de volgende maand of vanaf het volgende jaar.
Het is ook verschillend per zorgverzekeraar of de aanvullende verzekering met terugwerkende kracht kan worden gestart.  Als de aanvullende verzekering met terugwerkende kracht wordt gestart, dan moet je hiervoor ook met terugwerkende kracht premie betalen.

Deze informatie is bestemd voor gedupeerden in de Kinderopvangtoeslagaffaire. 

 

Als je na 31 december 2020 schulden aan  de zorgverzekeraar  hebt betaald die zijn ontstaan vóór 31 december 2020, dan krijg je deze betalingen automatisch terug.

Afbetaalde schulden bij private schuldeisers, zoals zorgverzekeraars, worden niet terugbetaald.

Deze informatie is bestemd voor gedupeerden in de Kinderopvangtoeslagaffaire. 

 

Ja, lopende verplichtingen moet je blijven betalen. Kom je je betalingsregeling niet na? Dan word je (automatisch) weer aangemeld bij het CAK voor de wanbetalersregeling.

Deze informatie is bestemd voor gedupeerden in de Kinderopvangtoeslagaffaire. 

 

Het antwoord op je vraag niet gevonden?

Mail met ons, Chat met ons of bel ons gratis op 0800 64 64 644.