Tips, training & advies
Stel je vraag
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Betalingsproblemen

Een betalingsachterstand bij je zorgverzekeraar doordat je premie, eigen risico of eigen bijdrage niet betaald hebt, kan snel hoger worden door rente- en incassokosten.
Daarnaast moet je als je 6 maandpremies niet betaald hebt, een hogere bestuursrechtelijke premie gaan betalen.

Als je je premie niet betaalt, zal je zorgverzekeraar je brieven en betalingsherinneringen sturen en een incassobureau of deurwaarder inschakelen. Als je 6 maandpremies niet betaalt, dan word je door je zorgverzekeraar aangemeld bij het CAK en moet je een hogere premie betalen.

Daarnaast kan een premieachterstand bij je zorgverzekeraar nog andere gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor je aanvullende verzekering, je zorgtoeslag of een eventueel pgb (persoonsgebonden budget).

Let op! Ook al heb je een achterstand, je blijft verzekerd voor zorg uit het basispakket.

Als je je premie niet betaalt dan zal je zorgverzekeraar je betalingsherinneringen sturen. Daarnaast ontvang je zogenaamde 2-, 4- en 6-maandsbrieven, waarin de zorgverzekeraar oplossingen aandraagt en je waarschuwt voor de gevolgen van het niet betalen van je premie.

Heb je 6 maandpremies niet betaald dan meldt de zorgverzekeraar je als wanbetaler aan bij het CAK.

Bekijk het incassoproces bij het niet betalen van zorgpremies  (PDF)

Je zorgverzekeraar zegt dat je een betalingsachterstand hebt en je bent het daar niet mee eens? Of de hoogte van de achterstand klopt niet? Vraag je zorgverzekering dan om een heroverweging. Word je het niet eens met je zorgverzekeraar, dan kun je een klacht indienen bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).

SKGZ Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

Als je 6 maanden je zorgpremie niet betaald hebt, dan meldt je zorgverzekeraar je aan als wanbetaler bij het CAK. Je moet vanaf dat moment de bestuursrechtelijke premie van € 175,20 (2024)  per maand betalen. Je blijft bij je eigen verzekeraar verzekerd voor de basisverzekering, de bestuursrechtelijke premie betaal je aan het CAK. Het CAK probeert de premie te innen door deze in te laten houden op je salaris of uitkering. Is dat niet mogelijk, dan ontvang je een betaalverzoek van het CJIB.

Vragen? Kijk dan of het antwoord op je vraag er hieronder bij staat of neem contact met ons op.

Let op! Je lost met de betaling van de bestuursrechtelijke premie niet je schuld bij je zorgverzekeraar af.

De zorgverzekeraar meld je aan als wanbetaler bij het CAK in de volgende gevallen:

 • je hebt 6 maanden of langer je premie niet betaald
 • je bent meeverzekerd op de polis van iemand anders en die heeft de premie niet betaald
 • je bent een betalingsregeling niet nagekomen*

* Is een eerdere aanmelding bij het CAK opgeschort, omdat je een betalingsregeling hebt afgesproken met je zorgverzekeraar? Als je de betalingsregeling niet nakomt, zal de zorgverzekeraar je opnieuw aanmelden bij het CAK.

Je zorgverzekeraar meldt je af bij het CAK als:

 • als de verzekeringnemer de volledige schuld, zoals achterstallige premies, eigen risico, eigen bijdrage, incassokosten aan de zorgverzekeraar heeft betaald
 • er is een minnelijke of wettelijke schuldregeling getroffen.
 • na het het succesvol beëindigen van een uitstroomregeling (voor bijstandsgerechtigden of voor onderbewindgestelden)

Het CAK probeert de bestuursrechtelijke premie te innen door deze in te laten houden op je loon of salaris, de zogenaamde broninhouding. Lukt dat niet dan ontvang je een betaalverzoek van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Het CJIB kan ook je zorgtoeslag omleiden.

Het CAK zal als het mogelijk is de bestuursrechtelijke premie op je inkomen in laten houden. Inhouding is alleen mogelijk als je een vast inkomen hebt of een langlopende uitkering. Het CAK geeft je werkgever of uitkeringsinstantie 'opdracht tot inhouding'. De bestuursrechtelijke premie wordt dan ingehouden op je loon of uitkering (bij de bron). De inhouding wordt ook wel broninhouding genoemd.

Het CAK houdt de bestuursrechtelijke premie niet in op je inkomen als er geen vast of niet voldoende inkomen is. Dat is het geval in de volgende situaties:

 • Je inkomen is lager dan de bestuursrechtelijke premie
 • Je hebt een kortlopende uitkering: een overlijdensuitkering, een Ziektewetuitkering of een WW-uitkering
 • Je hebt geen dienstverband met een werkgever, bijvoorbeeld als je werkt voor een uitzendbureau

 

Ja, als je in dienst bent van het uitzendbureau, dan zal het CAK het uitzendbureau wel vragen om de bestuursrechtelijke premie in te houden. Het uitzendbureau is dit dan ook verplicht.

Let op! Werk je voor het uitzendbureau dan word de bestuursrechtelijke premie niet ingehouden op je inkomen.

 

Nee, het CAK houdt alleen voor de verzekeringsnemer de premie in op het inkomen. Voor de meeverzekerden ontvang je als je verzekeringsnemer bent een acceptgiro van het CJIB.

 

De verzekeringsnemer is verantwoordelijk voor betaling van de (bestuursrechtelijke) premie ook voor die van de meeverzekerden.

Je werkgever (of uitkeringsinstantie) stopt met inhouden van de bestuursrechtelijke premie op je  inkomen, als het CAK opdracht geeft tot het stoppen van de inhouding.

Er zijn verschillende situaties waarbij opschorting van de bestuursrechtelijke premie plaatsvindt:

 • bij het treffen van een betalingsregeling met de zorgverzekeraar
 • bij het sluiten van een stabilisatieovereenkomst (SOVK)
 • je bent toegelaten tot de uitstroomregeling voor bijstandsgerechtigden (Regeling Uitstroom Bijstandsgerechtigden) in je gemeente
 • je bewindvoerder heeft een uitstroomregeling met de zorgverzekeraar afgesproken

De bestuursrechtelijke premie is 20% hoger dan de gemiddelde premie. De gemiddelde maandpremie voor een basisverzekering is € 146,-  (2024) daar komt dan 20% bij. De bestuursrechtelijke premie is € 175,20 (2024).

Een opschorting is dat het CAK tijdelijk de bestuursrechtelijke premie niet meer int, omdat je bijvoorbeeld een betalingsregeling met de zorgverzekeraar hebt getroffen. Maar zodra je de afspraken niet nakomt, dan volgt er weer broninhouding op je loon, uitkering of krijgt je een betaalverzoek van het CJIB.

Er volgt pas een definitieve afmelding bij het CAK als je:

 • bent toegelaten tot een minnelijke of wettelijke schuldregeling (MSNP of WSNP)
 • de volledige schuld (zorgpremie, verplicht eigen risico en incassokosten) bij de zorgverzekeraar hebt voldaan.
 • de regeling uitstroom bijstandsgerechtigden of onderbewindgestelden succesvol hebt afgerond.

Heb je een betalingsregeling afgesproken met je zorgverzekeraar, dan wordt je aanmelding bij het CAK opgeschort. Je betaalt dan geen bestuursrechtelijke premie meer, maar je maandpremie plus een bedrag voor aflossing van je schuld aan je zorgverzekeraar. Als je hele schuld aan je zorgverzekeraar is afbetaald, meldt de zorgverzekeraar je definitief af als wanbetaler.

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) is het incassobureau van de overheid. Het CAK draagt de inning van de bestuursrechtelijke premie over aan het CJIB als het niet mogelijk is om de premie in te laten houden op salaris of uitkering.

Het CJIB stuurt eerst een herinneringsbrief als je de acceptgiro niet binnen zes weken betaalt. Als je na twee weken nog niet betaalt, dan schakelt het CJIB een deurwaarder in die extra kosten in rekening brengt.

Je zorgverzekeraar zal je aanmelding als wanbetaler opschorten (je hoeft dan geen bestuursrechtelijke premie te betalen) in de volgende gevallen:

 • je hebt een betalingsregeling afgesproken
 • er is een stabilisatieovereenkomst (sovk)
 • je neemt deel aan een uitstroomregeling voor bijstandsgerechtigden via de gemeente

Je zorgverzekeraar meldt je definitief af als wanbetaler bij het CAK in de volgende gevallen:

 • als de totale schuld bij de zorgverzekeraar is voldaan
 • zorgverzekeraar stemt in met een minnelijke regeling
 • je bent toegelaten tot de WSNP

Op het moment dat je een premieachterstand hebt, wordt je aanvullende verzekering beëindigd. In de meeste gevallen gebeurt dit al bij 2 maanden achterstand.

Je kunt in sommige gevallen een losse aanvullende verzekering afsluiten bij een andere zorgverzekeraar.

Nee, als je een achterstand hebt bij je zorgverzekeraar kun je niet overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Er zijn uitzonderingen! Je kunt wel overstappen in de volgende situaties:

 • Je bent geen verzekeringnemer (je hoeft dan ook niet te wachten tot 31 december)
 • Je zorgverzekeraar heeft je opzegging binnen 2 weken bevestigd
 • Je zorgverzekeraar heeft zelf de zorgverzekering opgezegd, omdat je een betalingsachterstand hebt. Je moet dan zelf een nieuwe basisverzekering afsluiten
 • Soms is het mogelijk om over te stappen naar de collectieve zorgverzekering van de gemeente; de gemeentepolis. Je schuld moet uiteindelijk wel betaald worden, bijvoorbeeld door een betalingsregeling af te spreken.

Ja, als je een schuld hebt, bijvoorbeeld een premieschuld of een achterstand in het eigen risico? Dan mag de zorgverzekeraar deze verrekenen met een uit te betalen vergoeding. De verzekeraar moet dit wel aankondigen.

Ja, als uit je betaling aan de zorgverzekeraar niet blijkt waar de de betaling voor is, dan mag de zorgverzekeraar hier een openstaande rekening mee voldoen. Vermeld daarom altijd het betalingskenmerk bij een handmatige overboeking.

Moet je nog geld betalen aan je zorgverzekeraar voor bijvoorbeeld eigen risico of premie? Dan kan de zorgverzekeraar dit verrekenen met je pgb. Je ontvangt dan minder of geen budget. Het recht op zorg blijft bestaan, maar niet meer in de vorm van een pgb. Je kunt nu zorg in natura aanvragen. Dit is zorg verleend door een zorgverlener, in dit geval een thuiszorgorganisatie.

Ja dat kan. Iedere zorgverzekeraar heeft eigen voorwaarden voor het toekennen en stopzetten van een pgb. In het algemeen zullen verzekeraars een pgb niet toekennen als je een premieachterstand hebt van 4 maanden of meer. De achterstand kan ook een reden zijn om het pgb stop te zetten.

Als je 6 maandpremies niet aan je zorgverzekeraar betaalt, dan word je bij het CAK aangemeld als wanbetaler. Je betaalt dan (bestuursrechtelijke) premie aan het CAK en die is veel hoger dan de gemiddelde zorgpremie. Het is verstandig om contact op te nemen met je zorgverzekeraar en een betalingsregeling te treffen. Je voorkomt hiermee dat je schuld groter wordt.

Tip! Heb je een gezamenlijke polis en betalingsachterstanden bij de zorgverzekeraar? Dan is het handig om de polis te splitsen. De verzekerde kan eigen zorgverzekering afsluiten en start met een schone lei.

PREMIEACHTERSTAND?

Neem zo snel mogelijk contact op met je zorgverzekeraar

Als je een betalingsregeling wilt afspreken met je zorgverzekeraar, moet je eerst weten wat je totale schuld is. Je totale schuld kan bestaan uit de zorgpremie, het eigen risico, de eigen bijdrage, eventuele incassokosten en rente. Weet je niet hoe hoog je schuld precies is? Vraag dan je zorgverzekeraar om een overzicht van je totale betalingsachterstand (een zogenaamde opgave van schuld) met de voorbeeldbrief 'Opgave van schuld' (Microsoft Word).

Bereken welk maandbedrag je kunt missen naast je normale premiebetaling. Gebruik hier bijvoorbeeld het formulier Geldzaken in balans (Microsoft Word) voor. Voor het aanvragen van een betalingsregeling, kun je de voorbeeldbrief 'Betalingsregeling afspreken' (Microsoft Word) gebruiken.

Heb je hulp nodig bij het bepalen van een juist aflossingsbedrag? Kijk dan op de website www.betalingsregelingen.nl.

 

 


Kijk hoe Jos een betalingsregeling afspreekt met zijn zorgverzekeraar.

Wil je zorgverzekeraar een hoger maandelijks aflossingsbedrag dan jij kunt betalen? Probeer dan aan te tonen dat je echt niet meer kunt missen. Bijvoorbeeld met het inkomsten- en uitgavenformulier 'Geldzaken in balans' (Microsoft Word).

Worden jij en je zorgverzekeraar het echt niet eens over een betalingsregeling en vind je dat de zorgverzekeraar te weinig rekening houdt met jouw specifieke omstandigheden? Dan kun je overwegen een klacht in te dienen bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).

SKGZ

 

 

De zorgverzekeraar zal je dan een herinnering sturen en je kunt dan alsnog betalen. Betaal je nog niet, dan kan de zorgverzekeraar het incassobureau of de deurwaarder vragen de schuld te innen.

Was je aangemeld bij het CAK als wanbetaler en heeft de zorgverzekeraar de aanmelding opgeschort, omdat je een betalingsregeling had? Dan zal de zorgverzekeraar je opnieuw aanmelden. of de opschorting ongedaan maken. Je moet dan weer de bestuursrechtelijke premie van € 165,70 (2023) per maand aan het CAK betalen.

Voor het overeenkomen van een betalingsregeling is zogenaamde ‘wilsovereenstemming’ vereist. Dit betekent dat zowel de verzekerde als de zorgverzekeraar het eens moeten zijn over het maandbedrag, de startdatum en de looptijd van de regeling.

Iedere zorgverzekeraar hanteert voor betalingsregelingen eigen richtlijnen. Lukt het niet een betalingsregeling af te spreken, lees dan deze tips.

Enkele tips om ervoor te zorgen dat je je betalingsregeling na kunt komen:

 • Bekijk voordat je de betalingsregeling afsluit goed hoeveel je maandelijks kan missen.
 • Houd rekening met betaling van het eigen risico.
 • Kies de beste afschrijfdatum voor je premie.
 • Betaalde je bestuursrechtelijke premie aan het CAK  en ga je nu weer premie aan de zorgverzekeraar betalen? Bekijk dan deze extra tip!

Ook als je nog geen betalingsregeling hebt, kun je alvast beginnen met het aflossen van je schuld. Stel jij wil € 30,- per maand betalen en je zorgverzekeraar geeft aan dat je € 55,- per maand moet aflossen. Los dan in ieder geval iedere maand die € 30,- af op je schuld. Je laat dan zien dat je van goede wil bent en de schuld loopt tenminste niet verder op

De zorgverzekeraar moet weten waar de betaling voor bedoeld is. Als niet uit de betaling af te leiden is dat deze bedoeld is om bijvoorbeeld de premie te voldoen, kan de verzekeraar hier bijvoorbeeld een openstaande rekening van het eigen risico mee voldoen.
Om verwarring te voorkomen, adviseren wij bij een betaling altijd het betalingskenmerk te gebruiken dat in de rekening van je zorgverzekeraar is vermeld. Dit kenmerk bestaat uit een cijferreeks van 14 of 16 getallen.

Als je bent afgemeld als wanbetaler bij het CAK, ga je weer premie aan de zorgverzekeraar betalen. Vraag de zorgverzekeraar om de eerste maandpremie op te nemen in de betalingsregeling. Je voorkomt dan dat je in één maand premie moet betalen aan het CAK en aan de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar int namelijk vooraf de premie en het CAK achteraf.

Een zorgverzekeraar is verplicht een betaling te verwerken, conform het betalingskenmerk of de duidelijke omschrijving. Ook als nog andere, oudere vorderingen openstaan. Als je zorgverzekeraar een betaling toch anders verwerkt, dan kun je de verzekeraar hierop aanspreken en hem vragen de betaling te corrigeren.

De premie aan de zorgverzekeraar betaal je vooruit. Je kunt de zorgverzekeraar vragen om de maandelijkse premie op een bepaalde datum af te laten schrijven. Bijvoorbeeld vlak nadat je je inkomen of zorgtoeslag hebt ontvangen. Zo voorkom je dat betalingen worden vergeten of worden gestorneerd wegens onvoldoende saldo.

Je kunt de rekening voor het eigen risico gespreid betalen.

Ben je gedupeerde in de kinderopvangtoeslagaffaire? Meer informatie over het herstellen van de fouten vind  je op de website Toeslagen Herstel van de Belastingdienst.

Het antwoord op je vraag niet gevonden?

Mail met ons, Chat met ons of bel ons gratis op 0800 64 64 644.