Tips, training & advies
Chat of bel 0800 64 64 644
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Nieuws

Gegevensuitwisseling voor vroegsignalering

21 september 2017
Vroegsignalering wordt steeds vaker door schuldhulpverlenende organisaties en gemeenten ingezet om problematische schulden bij mensen te voorkomen. Op basis van signalen, zoals een achterstand bij de zorgverzekeraar, kunnen schulden vroegtijdig in beeld worden gebracht en kunnen inwoners benaderd worden voor passende hulp. In dit artikel wordt beschreven hoe gemeenten het ‘signaal’ zorgverzekeringsschuld kunnen opvangen. Dit kan op twee manieren, via de zorgverzekeraars en via het CAK.

Gegevensuitwisseling met het CAK
Wanneer een gemeente aan de slag wil met de uitstroom van wanbetalers uit het bestuursrechtelijke premieregime en het oplossen van (meervoudige) schulden dan is daar informatie voor nodig. Wat betreft zorgverzekeringsschulden is het logisch om daarvoor te kijken naar het aantal inwoners in de wanbetalersregeling. Door aanpassingen in de Regeling zorgverzekering per 1 juli 2017 (hoofdstuk 7b lid 3), is er een wettelijke basis aanwezig voor het uitwisselen van gegevens op dit gebied tussen gemeenten en het CAK.

Het is voor gemeenten mogelijk om bij het CAK een lijst op te vragen met persoonsgegevens waaronder het BSN. De volgende gegevens staan ook op de lijst:

  • De verschuldigde bestuursrechtelijke premie die de wanbetaler moet betalen.
  • De datum van aanmelding bij het CAK.
  • De wijze waarom de bestuursrechtelijke premie wordt geïnd (via loon/ uitkering of het CJIB).
  • De zorgverzekeraar.

Het is belangrijk te weten dat het hier gaat om een lijst met alle wanbetalers woonachtig in de gemeente en niet alleen om bijstandsgerechtigden zoals bij de uitvoer van de Regeling Uitstroom Bijstandsgerechtigden (RUB). Op de lijst staan inwoners die verzekerd kunnen zijn bij alle zorgverzekeraars, niet alleen inwoners die verzekerd zijn via de collectieve zorgverzekering minima (CZM).

Gemeenten hebben deze gegevens nodig om burgers die in de regeling wanbetalers zitten te benaderen en hen te helpen bij het oplossen van hun schuld bij de zorgverzekeraar. Als de schuldenproblematiek inzichtelijk is, dan kan schuldhulpverlening daar beter op worden afgestemd. Gemeenten mogen de gegevens namelijk gebruiken in verband met werkzaamheden gericht op het voorkomen of verminderen van schulden uit de zorgverzekering.

Gegevensuitwisseling met de zorgverzekeraars
De hoogte van de schuld bij de zorgverzekeraar, die kan bestaan uit premieachterstand, het verplicht en vrijwillig eigen risico, eigen bijdragen en rente en incassokosten, is niet op te vragen bij het CAK. Deze kan door een gemeente bij de zorgverzekeraars opgevraagd worden. Bovendien staan er op de lijst van het CAK geen inwoners die wél schulden hebben bij de zorgverzekeraar, maar nog niet zijn aangemeld bij het CAK als wanbetaler. Deze inwoners hebben een schuld van minder dan 6 maandpremies. Gegevens over deze groep zijn ook op te vragen bij de zorgverzekeraars.

Naast bijdragen aan het verminderen van het aantal wanbetalers kunnen gemeenten namelijk ook bijdragen aan het verminderen van de instroom in de regeling wanbetalers. Om te voorkomen dat een inwoner met een premieachterstand tot en met 5 maanden in de wanbetalersregeling instroomt zijn gegevens nodig die deze groep inwoners inzichtelijk maakt. Ook voor het uitwisselen van gegevens tussen zorgverzekeraars en gemeenten m.b.t. deze groep is de wettelijke grondslag te vinden in de Regeling zorgverzekering (hoofdstuk 7b lid 2). Een zorgverzekeraar mag aan gemeenten onder andere de volgende gegevens verstrekken:

  • Persoonsgegevens van de verzekeringsnemer en verzekerden, zoals het Burgerservicenummer en NAW-gegevens.
  • Gegevens over de zorgverzekering en -verzekeraar zoals het type zorgverzekering en het unieke zorgverzekeraarsidentificatienummer.
  • Omvang van de schulden van de verzekeringsnemer.
  • De fase van het incassoproces waarin de inwoner zich bevindt.

Met deze gegevens kan niet alleen instroom van inwoners in de wanbetalersregeling worden voorkomen maar zijn mogelijk problematische schulden ook vroeger in beeld. Een schuld bij de zorgverzekeraar staat namelijk zelden op zich, vaak zijn er meerdere schulden.

Regeling Zorgverzekering, hoofdstuk 7b. Gegevens die moeten worden uitgewisseld in verband met werkzaamheden gericht op het voorkomen of verminderen van schulden voortvloeiende uit de zorgverzekering.